ISO 9000 jest międzynarodowym standardem zarządzania, mającym na celu stworzenie w przedsiębiorstwie takiego systemu organizacyjnego, który zapewni wysoką oraz powtarzalną jakość wytwarzanych produktów lub świadczonych usług. Jednym z jej elementów jest norma ISO 9001:2015, której certyfikat posiadamy od 2017 roku w zakresie: SZKOLEŃ, MENTORINGU, COACHINGU, ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI, DORADZTWA STRATEGICZNEGO oraz KONSULTACJI BIZNESOWYCH. Standard ten zakłada, że długofalowy sukces naszej firmy może zostać zagwarantowany jedynie poprzez uwzględnienie interesów wielu różnych stron, tj. pracowników, klientów, dostawców, właścicieli i udziałowców.

ANNA FLIS, Partner Zarządzający, Prezes Zarządu TRAINING DESIGNERS.

 

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

 

OPIS FIRMY I JEJ KONTEKSTU

Marka Training Designers jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia w zarządzaniu projektami, procesami, jakością, sprzedażą i obsługą Klientów menedżerów międzynarodowej organizacji. Nasza wiedza i pasja daje nam możliwość wspierania w kształtowaniu przyszłości naszych Klientów. Specjalizujemy się w dostarczaniu Klientom indywidualnych, szytych na miarę usług w zakresie rozwoju firm i ich pracowników metodą Design Thinking. Training Designers oferuje profesjonalne usługi z zakresu:

PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

Programy Rozwojowe są projektowane indywidualnie dla konkretnych Klientów na bazie diagnozy potrzeb tak by umiejętności i motywacja pracowników przełożyła się na sukces przedsiębiorstwa.

Skierowane są do różnych grup pracowników w obszarach zarządzania talentami i Constant Feedback. W tym obszarze wykorzystywane są testy psychometryczne, w tym narzędzie badające style myślenia Graves’a i systemy wartości ludzi – Mindsonar, czy też spersonalizowane kwestionariusze ról zespołowych Belbin z oceną e360.

SZKOLEŃ

Szkolenia dopasowywane są do wsparcia przedsiębiorstwa w konkretnej sytuacji biznesowej. Specjalizujemy się w obszarach: zarządzania i przywództwa, planowania strategicznego i operacyjnego, zarządzania zmianą, budowania i zarządzania zespołami, efektywności osobistej menedżerów, wystąpień publicznych, storytellingu w biznesie, sprzedaży indywidualnej oraz B2B, obsługi Klienta skoncentrowanej na rozwiązaniach, telefonicznej sprzedaży i obsługi skoncentrowanej na rozwiązaniach.

MENTORINGU I SHADOWINGU

Mentoring i shadowing pozwala na maksymalizację naturalnych zdolności Klientów do osiągania celów.

 

PROJECT MANAGEMENTU, CONSULTINGU I DORADZTWA STRATEGICZNEGO

Wspomagamy zarządzanie projektami oraz doradzamy najlepsze rozwiązania w zakresie: zarządzania komunikacją nakierowaną na zmianę w przedsiębiorstwie, zarządzania relacjami z Klientem i tworzenia Unique Customer Relationship, zarządzania i optymalizacją procesów, budowania i realizacji strategii w organizacji i biznesie, budowania i wdrażania standardów obsługi i sprzedaży, rozwoju start-up’ów, budowy call center i contact center, budowy i realizacji projektów outplacement. Wszystkie programy i projekty budujemy w oparciu o diagnozę potrzeb i celów Klientów z wykorzystaniem dogodnej dla Klientów metodologii. Mamy doświadczenie i wykorzystujemy zarówno podejście projektowe, jak i procesowe Agile, Prince2, Six Sigma, Lean oraz HPI.

 

Wpływ na funkcjonowanie naszej firmy mają:

 • wymagania prawne i regulacyjne,
 • wymagania dotyczące organizacji procesu realizacji świadczeń w tym infrastruktury, zasobów ludzkich, szkoleń,
 • wzajemne relacje, oczekiwania i wpływ stron zainteresowanych i organizacji na kwestie związane z wymaganiami prawnymi jak i należytym poziomem jakości świadczonych usług,
 • środki z funduszy unijnych, które pozwalają nam na oferowanie atrakcyjnych rozwiązań dla finansowania naszych usług,
 • inne uwarunkowania i okoliczności, w których organizacja stara się osiągnąć założone cele.

Nasza działalność jest uregulowana następującymi wymaganiami prawa i regulacjami:

 

 • Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych;
 • Kodeks pracy;
 • Norma ISO 9001:2015.

 

Firma określiła:

 • Przebieg procesów związanych ze świadczoną usługą, zawierających niezbędne dane wejściowe i oczekiwane rezultaty.
 • Niezbędne zasoby do realizacji usług;
 • Kryteria, metody, łącznie z pomiarami i odpowiednimi wskaźnikami efektywności, potrzebne do zapewnienia skuteczności przebiegu i nadzorowania tych procesów.
 • Odpowiedzialności i uprawnienia w zakresie realizowanych procesów.
 • Ryzyka i szanse i wdrożyła odpowiednie działania w celu ich uwzględnienia.
 • Sposób monitorowania, pomiaru i oceny procesów oraz ewentualnych zmian procesów, dla zapewnienia, że przyniosą one oczekiwany rezultat wyniki.
 • Możliwości doskonalenia procesów i systemu zarządzania jakością.

 


Pełnomocnikiem ds. systemu zarządzania jakością jest Jowita Spychalska – Partner Zarządzający (kontakt: j.spychalska@trainingdesigners.pl).

Identyfikacja i identyfikowalność procesu realizacji usług zachowana jest poprzez:

 • Prawidłowe dokumentowanie wymaganych danych w obowiązującej dokumentacji,
 • Pełną autoryzację osób wykonujących czynności w ramach realizacji usług.

W celu ciągłego doskonalenia organizacji stosujemy metodę PDCA, zgodną ze schematem prezentowanym w normie ISO 9001:2015. 

Całość dokumentacji w zakresie prowadzonej analizy i oceny ryzyka pozostaje pod nadzorem Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością.